Dění na FF, Pro studenty, Reportáže, Život na ZČU

Co se děje v AS FF? Díl II. To financování!

AS 2. díl

Akademický senát Fakulty filozofické. Jinak zvaný též jako Fakultní senát, či Malý senát má dlouhodobě jednu nevýhodu: málokdo ze studujících ví o jeho existenci. Co to je, kdo tam je a k čemu vlastně je? V posledních volbách do mě byla vložena důvěra od studentstva naší fakulty, a tak jsem se stal senátorem. Rád vás tedy budu informovat a propojovat tak tento velice odlišný administrativní svět s tím naším prostším studentským. Dnes se podíváme na první schůzi nové studentské komory a na druhé zasedání AS.

 

Ze studentské komory

Sedmého února 2023 se psalo v kalendáři, když zasedla samostatně poprvé i naše studentská komora. Stalo se tak v 11:00 v SP 419. Náš předseda Mgr. Vatensever nás přivítal a zahájil plánovaní dalšího ročníku již jednou proběhlé akce Prvák. Ta je určena pro nově přijaté studentky a studenty FF a slouží k seznámení se s univerzitním prostředím. Měli jsme i cenného hosta, dr. Krištufa, který sám v mnohém přispíval. Právě mezi ním a námi proběhla velmi bohatá diskuse ohledně návrhů studentské komory na prestižní ocenění děkana FF. Mgr. Vatensever, se domnívá, a já ten názor sdílím taktéž, že návrhy naší komory by měly vycházet z podnětů od studentů, nikoliv jen z našich hlav. Následovala debata o možném využití sociálních sítí pro rozšiřování povědomí o akcích studentských spolků. Zároveň jsme se rozhodli v budoucnosti uskutečnit akci, více měně vycházející z mé kampaně. Pojmenovaná Co vás trápí, to nás zajímá! bude sloužit k většímu propojení komory se studentstvem.

 

Zasedání

Na rozdíl od předchozí schůze AS jsme se 24. 2. 2023 již nesešli v SO 214 v plném počtu, čtyři byli omluveni. Naopak však dorazili hosté. Již nám známý a výše zmiňovaný dr. Krištuf a děkan FF dr. Šanc, oba z vedení fakulty. Po ustanovení skrutátorů (těch počítajících hlasy) se dr. Šanc ujal úvodní řeči.

A tak jsme byli obeznámeni s novinkami na celouniverzitní i lokálnější úrovni. Abych to tedy shrnul, nastupuje nový rektor, prof. Lávička s novým celouniverzitním vedením. Z našeho pohledu je více než šťastný jeho výběr prorektora pro vnější vztahy, kterým se stane doc. Váně z naší fakulty. Máme tak zástupce v nejvyšších univerzitních kruzích. Naopak z důvodu více než nešťastné, medializované kauzy udělování mimořádných stipendií na Fakultě zdravotních studií, byl zahájen rozsáhlý audit všech udělených peněz studentům na všech fakultách a katedrách ZČU. Nedivte se tedy, že možná ještě na své stipendium čekáte. Taktéž přišel čas na hodnocení FF dle mezinárodního panelu hodnotitelů pro určení kvalit naší fakulty a univerzity v evropském rámci.

Hlavním tématem, které podnítilo rozsáhlou diskusi napříč senátem, byla problematika podfinancování filozofických fakult v systému veřejného vysokého školství. Dr. Šanc se sám angažuje v Asociaci děkanů FF, která tlačí na všechny možné orgány k řešení. Ve zkratce abych vám vysvětlil, o co jde: Fakulty filozofické napříč ČR jsou takovým otloukánkem univerzit. Všude hraje prim technika a medicína, kam se směřuje největší procento z financí pro univerzity. Alarmujícím výsledkem je pak třeba rozdíl mezi platy docenta na FF UK (kolem 32 tis. hrubého) a docenta na 2. lékařské fakultě (kolem 70 tis. čistého). A teď co s tím? Ministerstvo si vytvořilo pracovní skupinu, odbory a Asociace tlačí a nic se neděje. Argumentem ministerstva je, ať si to univerzity vyřeší samy, když se chlubí autonomií. Univerzity zase chtějí překopat systém od MŠMT, či založit fond pro FF jako mají fakulty pedagogické. To ministerstvo shazuje s argumentem, že to by pak chtěl každý. A tak zaznívají i nápady, aby i naše FF ZČU zavedla pedagogické obory, díky kterým by mohla z tohoto fondu čerpat. To by však vedlo k většímu vytížení pedagogů i kapacit fakulty. Atmosféra se uvolnila až s ukončením tohoto bodu programu dr. Kodetem, po němž následovala jednomyslná volba prof. Pavlicové do vědecké rady FF ZČU.

Pokračovalo se tématem nominací na cenu děkana za rok 2022. Zatím byli vybráni: Monika Baumanová (KBS), Tomáš Hostýnek (KAJ), Radka Mudrochová (KRO) a Radek Schuster (KFI) z akademické obce a Alexandra Halounová (KAP), Jürgen Kögler (KAP), Georij Mežujev (KSA) a Lucie Plecitá (KHV) z řad studentstva. V tomto ohledu se ozval náš předseda Mgr. Vatensever se svým návrhem na úpravu nominací od studentské komory pro příští rok. Tato myšlenka se setkala s vesměs kladnými reakcemi.  Dále byl zhodnocen proběhlý den otevřených dveří jako úspěšný (dorazilo cca 400 návštěvníků), představeny byly rámcově i příští plánované akce: Plzeňské dvorky, slavnostní zakončení akademického roku, Den vědy a techniky a Noc vědců.

Za studentskou komoru pak promluvil opět Mgr. Vatensever a popsal naší schůzi ze sedmého února. Za malé vítězství na konec setkání považuji můj příspěvek o absenci věšáků na oblečení ve vyučovacích prostorách SO. Sám děkan dr. Šanc slíbil nápravu. 🙂

Tak proběhlo druhé zasedání pléna AS FF ZČU. Příště se setkáme 24. března 2023 a můžete se spolehnout, že vás budu držet v obraze.

Předchozí díl: Díl I. Nové začátky

Oficiální stránka ZČU o AS pro zájemce zde.

Tagged , , ,

About Matěj Líbal

Jak se kreativně představit? No přece básní! Studuji na vejšce historii, a tak tomu jest, že mám rád špagety a sbírám mnohé předměty, od kamenů z cest, až po mince a filatelii.
View all posts by Matěj Líbal →