Studentský rádce, Tipy pro studenty

Dokumenty, které Ukrajinci potřebují k získání českého státního občanství

Mnohé Ukrajince nyní čekají těžké časy (žádná změna). Pro mnohé z nás, co již nějakou dobou žijeme v ČR, existuje „jednoduché“ východisko v podobě státního občanství.

Úřednice z krajského úřadu mi poskytla strukturovaný seznam dokumentů, které je třeba předložit při žádosti o české státní občanství. Protože již na žádosti sám intenzivně pracuji, napsal jsem do seznamu i vlastní tipy.

 1. Žádost (písemná, náležitosti dle SŘ, patrno zda a z jakých důvodů se žádá o prominutí některé z podmínek) – adresovaná Ministerstvu vnitra ČR
  • Správní poplatek při podání žádosti o udělení SO ČR – dospělá osoba 2 000 Kč [někdy je ze „závažných důvodů“ možné cenu vyjednat na 500 Kč], dítě 500 Kč, azylant – 500 Kč
 2. Životopis (údaje o pobytu v ČR, délky zahraničních pobytů, pracovní aktivity, údaje o studiu v ČR a rodinném a společenském životě, sociální integrace) [nejde o životopis per se, ale spíše o osobní vyprávění, inspiraci můžete zkusit hledat v textu, který jsem předkládal já]
 3. Rodný list, oddací list, doklad o rozvodu, úmrtní list (cizozemské doklady se předkládají s potřebnými ověřeními [zde se má namysli Apostila, úřednicí mi však bylo řečeno, že u „RL z Ukrajiny není potřeba apostila, vychází to ze smlouvy ČR z Ukrajinou o uznávání ciz. dokladů“] a musí být opatřeny úředními překlady do jazyka českého) + RL dětí [OrangeTree teď nabízí překlady ukrajinských dokumentů zdarma]
 4. Výpis z RT ČR [ti šťastnější mohou získat zdarma pomocí datové schránky]
 5. Výpis z RT státu, jehož je žadatel občanem (pokud se v ČR zdržuje po dobu kratší 10 let, pokud nejde o osobu, které byl udělen azyl), nesmí být starší 6 měsíců [máte-li jistotu, stačí i čestné prohlášení]
 6. Výpis z RT států, kde žadatel v posledních 10 letech (před podáním žádosti) pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, nesmí být starší 6 měsíců
 7. Doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka nebo náhradní doklady (3 školní roky docházky do školy s vyučovacím jazykem český jazyk, mladší 15 let, starší 65 let, tělesné nebo mentální postižení, které znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka) [„3 školní roky docházky“ lze doložit úředně ověřenými kopiemi vysvědčení, nejlepší je donést všechna vysvědčení, která máte]
 8. Doklad o absolvování zkoušky znalosti ústavního systému ČR nebo náhradní doklady (3 školní roky docházky do školy s vyučovacím jazykem český jazyk, mladší 15 let, starší 65 let, tělesné nebo mentální postižení, které znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému ČR) [stejné, jako v bodě 8.]
 9. Doklady prokazující pobyt v ČR a v zahraničí – konkrétní podklady osvědčující faktický pobyt žadatele v ČR [stejné, jako v bodě 8.]
 10. Potvrzení (která nejsou starší než 30 dnů), že nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR a Celní správy ČR. Dále, že nemá nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení u příslušné OSSZ, a na pojistném na veřejné zdravotní pojištění u příslušné zdravotní pojišťovny. [až na VZP stojí získání dokladu na každém z úřadů 100 Kč, u každého je též asi týdenní čekací lhůta, patřičné úřady lze nicméně téměř vždy přemluvit, aby doklady vydaly na počkání]

Pokud je osoba OBZP* nebo OSVČ*, ještě doloží vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za poslední 3 roky.

 1. Doklady prokazující zdroje finančních prostředků sloužících k zajištění životních potřeb žadatele v ČR (za poslední 3 roky), zejména:
 • Potvrzení, že je příjemcem důchodu (starobního, invalidního nebo jiného)
 • Doklady prokazující příjmy manžela (pokud je na tyto příjmy žadatel odkázán)
 • Doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí

Žadatel, který v ČR vykonává nebo vykonával závislou práci, k žádosti dále doloží:

 1. Potvrzení o zaměstnání (v ČR) a výši příjmu a potvrzení Úřadu práce, že nebyl žadatel příjemcem dávek státní sociální péče a dávek v hmotné nouzi – za období 3 let předcházejících dni podání žádosti
 2. Pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, případně další doklady prokazující pracovní aktivity žadatele v ČR

Žadatel, který studuje nebo v minulosti studoval v ČR, k žádosti dále připojí:

 1. Potvrzení o studiu v ČR (pokud žadatel studuje nebo dříve studoval v ČR)
 2. Poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium v ČR (pokud žadatel studuje nebo dříve studoval v ČR)

 

 • Cestovní pas domovského státu
 • Průkaz o povolení trvalého pobytu pro cizince

______________________________________________________________________________

* OBZP = osoba bez zdanitelných příjmů

  OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná

 

Bod 1., tj. žádost o státní občanství, se vyplňuje již při podání a musí z něj být patrné „kdo ji podává, které věci se týká, co sleduje a kterému orgánu je určena (příslušný je krajský úřad podle trvalého pobytu žadatele). Dále by měla být podepsána a datována a také je vhodné ji i stručně odůvodnit. Z žádosti dále musí být patrné, zda a z jakých důvodů žadatel žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení státního občanství České republiky.“

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na facebooku nebo na e-mailu sergejkish@seznam.cz

Tagged , , , ,

About Sergej Kish

Propagátor determinismu, střídmý naturalizátor morální a politické filozofie, milovník humoru, vína a občasného nemluvení.
View all posts by Sergej Kish →